Akuphi amalaptop owasithembisa wona Mnumzane Nzimande?

Abafundi baseSayidi TVET, eKhampasini yaseMzimkhulu, KwaZulu-Natali, banxusa Umnyango Wezemfundo Ephakeme Nokuqeqeshelwa Amakhono ukuthi wenze lokhu okwakuthenjiswe Ungqongqoshe Blade Nzimande, kokuthi uzoxhasa ngamaLaptop bonke abafundi abasebenzisa UNSFAS. Lesi sithembiso wasenza ekuqaleni konyaka owedlule.

Sekuphele unyaka abafundi bebengakawatholi amaLaptop, lokhu kuncisha abafundi  abahlwempu ithuba lokuthola imfundo esezingeni elifanele. Siyanxusa ukuthi ungqongqoshe Blade Nzimande enze ayekuthembisile ngokushesha.