Amanzi ayimpilo!!!

Njengeqembu le-DA siyakholelwa ekutheni ukungalethwa kwamanzi kubantu kuphazamisa amalungelo abo futhi kuyilungelo labo ukuthola amanzi ahlanzekile ngaphandle kwamanzi ayikho impilo kubantu

Abukho ubulungiswa ekutheni abantu baphuze nezilwane, uMasipala waseZululand uyehluleka nokuletha izimoto zamanzi.

Amanzi ayimpilo!