Abafundi kwiKhampasi yaseSpringfield kumele bafundele endaweni ephephile futhi ehlanzekile!

Abafundi baseThekwini TVET, EKhampasini yaseSpringfield, KwaZulu-Natali, banesicelo sokuthi ivalwe leKhampasi kutholwe indawo entsha ephephile yokufundela. Sinxusa UNgqongqoshe Wezemfundo Ephakeme, UBlade Nzimande, ukuthi athintane nabaphathi bekolishi ukuze kukhulunywe ngaloludaba.

Umgwaqo osetshenziswa abafundi ukungena kuleKhampasi usuphenduke indawo lapho abantu abalahla khona udoti njengoba useduze nendawo yokulahlwa kwemfucuza. UMasipala kanye nabomthetho sebehlulekile ukulawula lokhu kanti nalendawo isibange izingxabano nokungezwani. Lokhu sekwenze kwaba indawo engaphephile kubafundi.